Wedstrijdreglement: Beercoaster actie – Win een exclusieve Hoegaarden terras-set

Art. 1 Organisatie

De wedstrijd “Win een exclusieve Hoegaarden terras-set” wordt georganiseerd door InBev Belgium N.V. met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Industrielaan 21 hierna “de organisator” genoemd.

Maak kans op een Hoegaarden terras-set door deel te nemen aan de wedstrijd in één van de deelnemende verkooppunten, op de Hoegaarden tour-bus of via de wedstrijd op de Facebook pagina van Hoegaarden België. Men kan winnen door de meest originele slogan in te zenden, gebaseerd op het “ByeBye X – Hello Y”-model.

De wedstrijd wordt georganiseerd in het Nederlands en in het Frans. Deze loopt uitsluitend in België. De offline wedstrijd loopt van 18 juli 2016 tot 29 juli 2016. online wedstrijd loopt van 03 augustus 2016 tot 10 augustus 2016.

Art. 2 Prijzen

Te winnen:

  • Een terras-set, bestaande uit 2 strandstoelen en 1 parasol, ter waarde van 100 euro. Het aantal te winnen sets is beperkt tot 10 stuks.

Éénzelfde deelnemer kan slechts 1 prijs winnen.

De inzending van de winnaar zal gedrukt worden op een aantal Hoegaarden bierviltjes en verdeeld worden in verschillende verkooppunten.

Deze prijs is niet overdraagbaar, vervangbaar of verplaatsbaar en zal in geen enkel geval in speciën uitbetaald worden. Bij verlies wordt zij niet vervangen. De organisator behoudt zich tevens het recht voor deze actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de (voorwaarden van de) actie te wijzigen en de prijzenpot te vervangen door een soortgelijke prijs van eenzelfde waarde.

Art. 3 Deelname

Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die in België gedomicilieerd is, mag deelnemen. De werknemers van de organisator en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd zijn van deelname uitgesloten. Zullen eveneens worden uitgesloten: alle personen die georganiseerd samenwerken, of samenwerken in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, of elke andere manier, met het doel hun kans op succes te vergroten.

De deelnemer kan zijn deelname op de volgende manieren registeren:

  • Via het deelnemende verkooppunt: de originele slogan schrijven op het daartoe voorziene bierviltje, zijn of haar volledige naam en e-mailadres er op invullen en het vervolgens deponeren in de voorziene verzegelde urne.
  • Via de Hoegaarden tour-bus: de originele slogan schrijven op het daartoe voorziene bierviltje,zijn of haar volledige naam en e-mailadres er op invullen en het ingevulde bierviltje afgeven aan de host/hostess van de Hoegaarden tour-bus.
  • Via Facebook: naar de Facebookpagina van Hoegaarden (BE) surfen (http://www.facebook.com/Hoegaarden.be/). In een reactie op de facebookpost, de originele slogan schrijven.

De toegang tot deze wedstrijd is vrij. Elkeen neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.

De verzegelde urnen in de deelnemende verkooppunten zullen geplaatst en opgehaald worden door een externe partner van ABInBev.

Een onvolledige deelneming zal onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd als gevolg hebben. Inzendingen die na afloop van de wedstrijdperiode worden ingediend, zijn ongeldig.

De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd. Manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten. De organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen die schadelijk zijn voor het imago van ABInBev of die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden te weigeren. De organisator moet deze weigering niet motiveren en hierover dient niet gecorrespondeerd te worden. Deelnemers hebben geen verhaalsmogelijkheden tegen deze beslissing.

Elke deelname is persoonlijk en kan in geen geval doorgegeven worden aan derden.

Elke poging tot fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.

Deelnemers begrijpen en aanvaarden deze algemene voorwaarden.

Art. 4 Bepaling van de winnaars

De winnaars van de wedstrijd zijn de personen met de meest originele “ByeBye X – Hello Y”-inzending.

Deelnemers aanvaarden dat zij als winnaar met naam en voornaam, op de websites van de organisator of in andere media kunnen gepubliceerd worden.

De selectie van de winnaars gebeurt door een onafhankelijke jury, bestaande uit onpartijdige medewerkers of partners van ABInBev, die unaniem beslissen over de meest originele inzendingen.

De winnaars worden na selectie per email op de hoogte gebracht. Op deze manier krijgen de winnaars instructies over hoe hij/zij zijn/haar prijs in ontvangst kan nemen. Alle deelnemers die deze kennisgeving ontvangen, kunnen uitsluitend aanspraak maken op hun prijs door de instructies op te volgen en de email te beantwoorden binnen de 5 werkdagen.

Indien de gegevens van de deelnemer niet correct zijn, of er wordt niet gereageerd op de email binnen de vooropgestelde termijn, vervalt het recht van de deelnemer op de prijs.

De kennisgevingsmail wordt geacht door de winnaar te zijn ontvangen op de datum en het tijdstip waarop deze door de organisator werd verstuurd.

De winnaars zijn zelf aansprakelijk voor het gebruik van de prijs. Zij ontslaan de organisator van iedere aansprakelijkheid desbetreffend.

Art. 5 Reglement en aanvaarding

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijdreglement alsook elke beslissing die de organisator zou nemen.

De organisator is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.

In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, zullen de beslissingen van de organisator onherroepelijk zijn en niet vatbaar voor beroep.

Art. 6 Mededelingen

Er wordt geen enkele vorm van communicatie, zowel fysisch als elektronisch, gehouden over het verloop van de wedstrijd. Behoudens in geval van mededeling van de winnaar en de aanvraag van een kopie van het reglement. Dit geldt zowel tijdens de wedstrijd als na het afsluiten ervan.

Art. 7 Privacy

De persoonlijke gegevens die de deelnemers meedelen via het deelnemingsformulier worden opgeslagen in de databank van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor, mits toestemming van de deelnemers, deze gegevens in de toekomst te gebruiken voor informatieve doeleinden met betrekking tot zijn producten, diensten en initiatieven. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de private levenssfeer hebben de deelnemers recht op inzage, verbetering en schrapping van hun gegevens. Hiervoor kunnen de deelnemers contact opnemen met onze klantenservice op het nummer 070/22.29.19 of per e-mail : [email protected].

Art. 8 Aansprakelijkheid

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of enige andere reden buiten de wil van de organisator de wedstrijd dient aangepast, opgeschort of geannuleerd te worden. De organisator behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement aan te passen indien dit voor organisatorische reden of in geval van overmacht noodzakelijk zou blijken. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Bij onregelmatigheden, waaronder doch niet uitsluitend fouten die zich voordoen bij de webbouwer of de organisator zelf, beslist de organisator autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en/of afgehandeld. De beslissing van organisator kan niet worden betwist. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met betrekking tot of naar aanleiding van de wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke schadevergoeding, verplichting of aansprakelijkheid vanwege de organisator, noch kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd zouden verhinderen. De organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde persoonlijke gegevens die leiden naar een verkeerd of een voor de deelnemer onbekend adres. Indien een prijs (1) niet op tijd aankomt ten gevolge van verlies en/of vertraging van de levering door de postdiensten, en/of (2) de postdiensten de prijs al dan niet opzettelijk beschadigen, kan de organisator hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Wat betreft eventuele kosten van deelname aan de wedstrijd, is er geen enkel verhaalrecht ten aanzien van de organisator.

Art. 9 Intellectuele eigendom

Door het inzenden van een “ByeBye X – Hello Y”-slogan erkent de deelnemer dat hij/zij de rechten voor publicatie bezit. Hij/zij erkent eveneens dat deze slogan door de organisator rechtenvrij gebruikt kan worden en gaat akkoord met de publicatie en het commercieel gebruik van de desbetreffende inzending.

De deelnemer waarborgt dat het om origineel werk gaat en niet om een reproductie of kopie. De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijk inbreuken op auteurs-, portret- of andere rechten van derden.

Beer brewed carefully to be consumed with care.